About

โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส ฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม กลางใจเมือง อยู่ภายในซอย ไม่ไกลถนนใหญ่ เดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง

บริเวณโดยรอบจึงเงียบสงบ สามารถเดินชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ ห่าง 7-11 เพียง 100 เมตร และเพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย  เลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าที่อยู่ห่างเพียง 300 เมตร